• Klantenservice
 • Acties & folder
 • Wooninspiratie
 • Op maat overzicht
winkels

Winkels

winkelwagen

Actievoorwaarden Kwantum Win-rad

Homepage DESK W45-46 banner Winrad NL

Helaas, deze winactie is verlopen

1. Wedstrijdreglement NL

Dit reglement beschrijft de officiële regels van de Wedstrijd ‘Kwantum Draai & win’ in Nederland . Deelname is gratis en zonder aankoopverplichting.

2. Kwantum

De Wedstrijd wordt georganiseerd door: Kwantum, Belle van Zuylenstraat 10, 5032 MA Tilburg (Nederland)

De Wedstrijd heeft een looptijd vanaf 6 november 2023 t/m 14 januari 2024 (week 45 2023 t/m week 02 2024).

Voor informatie of vragen in verband met de Wedstrijd, gelieve contact op te nemen via onze klantenservice.

3. Deelnemers

De deelname aan de Wedstrijd staat open voor iedere fysieke persoon die de volle leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, die over een e-mailadres beschikt en een officiële verblijfplaats in Nederland heeft gedurende de duur van de Wedstrijd.

Minderjarigen kunnen niet deelnemen. Door het aanvinken van het betreffende vakje op de registratiepagina, bevestigt de deelnemer dat hij meerderjarig is.

Deelname aan de Wedstrijd is uitgesloten voor medewerkers van elke met Kwantum gelieerde onderneming alsmede ieder die op enige wijze (in)direct betrokken is bij de ontwikkeling en uitvoering van de actie.

De identiteit van elke deelnemer van de Wedstrijd zal worden vastgesteld via het e-mailadres dat gebruikt werd om aan de Wedstrijd deel te nemen. De bekwaamheid om deel te nemen aan de Wedstrijd zal tevens bepaald worden aan de hand van het opgegeven e-mailadres. Onvolledige of onjuiste e-mailadressen zullen niet in aanmerking worden genomen en zal leiden tot nietigheid van de deelname.

4. Verwerking van persoonsgegevens

Door het respectieve hokje aan te vinken, stemmen de deelnemers in met het verwerken en verzamelen van hun persoonlijke gegevens.

Volgens Europese regelgeving valt het verzamelen van persoonsgegevens onder de GDPR wetgeving. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals bedoeld in de relevante toepasselijke wetgeving is Kwantum, Belle van Zuylenstraat 10, 5032 MA Tilburg (Nederland).

De persoonsgegevens die worden verwerkt in verband met de Wedstrijd zijn de naam- en voornaam, e-mailadres en geboortedatum van de deelnemer.

Volgens de betrokken wetgeving wordt de persoonlijke informatie van de deelnemer geregistreerd en opgeslagen in de database van Kwantum die exclusief door Kwantum wordt beheerd. Deelnemers aanvaarden dat hun gegevens door Kwantum worden opgeslagen, verwerkt en verstuurd over nationale grenzen heen gedurende de Wedstrijd. De persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt om het goede verloop van de Wedstrijd te waarborgen en Kwantum in staat te stellen haar verplichtingen in verband met de Wedstrijd na te komen, en meer bepaald de winnaars tijdig op de hoogte te brengen, om hun identiteit te publiceren op haar Website (hierna verder bepaald) en om deelnemers op de hoogte te houden van commerciële aanbiedingen van Kwantum, indien de deelnemer hier expliciet zijn of haar toestemming voor heeft gegeven.

Deelnemers die hun expliciete toestemming hebben gegeven om zulke berichten te ontvangen, kunnen zich hiervoor te allen tijde uitschrijven door op de overeenkomstige link te klikken, zoals deze wordt aangegeven in ieder bericht. Persoonsgegevens zullen opgeslagen worden gedurende de Wedstrijd en (indien van toepassing) voor commerciële aanbiedingen.

Kwantum garandeert dat persoonsgegevens niet worden doorgegeven aan derden anders dan verbonden ondernemingen van Kwantum.

Iedere deelnemer beschikt over het recht van toegang, wijziging en rechtzetting of verwijdering van zijn/haar gegevens. Ze hebben tevens het recht zich te verzetten tegen de verwerking van hun persoonsgegevens binnen het betrokken kader indien er ernstige en legitieme redenen toe zijn.

Deelnemers dienen op de hoogte te zijn van het feit dat wanneer hun persoonsgegevens worden verwijderd, dit kan leiden tot rechtstreekse diskwalificatie voor de Wedstrijd. Deze rechten kunnen enkel worden uitgeoefend door contact op te nemen met onze klantenservice.

Voor informatie of vragen die verband houden met de privacy of gegevensbescherming, gelieve contact op te nemen via onze klantenservice.

5. De Wedstrijd

5.1. Mechanisme

Deelnemen kan via kwantum.nl/win. Deelnemers kunnen zich op de startpagina aanmelden met hun e-mailadres om deel te nemen. Na akkoord te gaan met de voorwaarden ontvangen de deelnemers een e-mail met een link om hun deelname te bevestigen. Door te bevestigingen komt de deelnemer terug op de website, waar de deelnemer zich nader dient te registreren (voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum). Na succesvolle registratie kunnen de deelnemers aan het win-rad draaien om hun prijs te achterhalen.

5.2. Aanduiding van de winnaars

Om te winnen moet de deelnemer:

Aan alle deelnemingsvoorwaarden van artikel 5.1 voldoen; Alle deelnemers die alle stappen succesvol hebben doorlopen mogen aan het win-rad draaien en maken bij hun eerste deelname aan de winactie kans op één van de 175 hoofdprijzen van ‘Kwantum Draai & Win’ in Nederland. De deelnemer wint altijd 5 euro korting bij besteding vanaf 25 euro. Het aanduiden van de winnaar is definitief en bindend en Kwantum zal hieromtrent geen correspondentie voeren of in discussie treden.

Iedere deelnemer kan eenmalig deelnemen aan de Wedstrijd.

6. De prijzen

Kwantum deelt 175 prijzen uit via ‘Kwantum Draai & win’ in Nederland. De verdeling is als volgt:

 • 5 keer 500 euro shoptegoed

 • 5 keer 250 euro shoptegoed

 • 10 keer 150 euro shoptegoed

 • 10 keer 100 euro shoptegoed

 • 20 keer 50 euro shoptegoed

 • 25 keer 40 euro shoptegoed

 • 100 keer 10 euro shoptegoed

 • 5 euro shoptegoed, bij besteding vanaf 25 euro

De shoptegoedbon van 5 euro is te verzilveren bij een minimale aankoop van 25 euro.

De uitgereikte prijs is persoonlijk. Het is niet-overdraagbaar en is niet inwisselbaar voor geld of andere prijzen.

Kwantum is niet aansprakelijk voor eventuele belastingen of taksen te betalen door de winnaar indien van toepassing in zijn land.

De deelnemer ontvangt de gewonnen prijs en instructies per mail direct na de deelname. Niet ingeleverde shoptegoedbonnen zijn na de vermelde einddatum in de mail niet meer geldig en kunnen niet meer worden ingeleverd.

Het is niet mogelijk om shoptegoedbonnen te ‘stapelen’. Per transactie kan gebruik worden gemaakt van één shoptegoedbon.

De shoptegoedbon is geldig bij alle Kwantum vestigingen in Nederland en bij online bestellingen via www.kwantum.nl. De shoptegoedbon is geldig op actie-artikelen.

Ruilen van de in de actieperiode gekochte artikelen is te allen tijde mogelijk (binnen de normaal geldende regels voor retourneren en ruilen). Bij het retourneren van de in de actieperiode gekochte artikelen, dienen de bijbehorende shoptegoedbonnen ook ingeleverd te worden.

Op producten, gekocht met de shoptegoedbon, vervalt het recht op geld terug bij retour voor het verzilverde voordeelbedrag van de shoptegoedbon. Vb; bij een aankoop van een artikel van €35,00, waarbij één bon t.w.v. €5,00 wordt ingeleverd wordt het artikel gekocht voor een prijs van €30,00. Bij het retour brengen van dit artikel ontvangt de klant ook €30,00 retour (en geen €35,00).

Bij het retourneren van de aangekochte artikelen met een shoptegoedbon, vervalt de shoptegoedbon. Het bedrag wordt per pin of contant terugbetaald, exclusief de waarde van de shoptegoedbon.    

Bij het inleveren van de shoptegoedbon heeft deze maximaal de waarde van de volledige transactie (er wordt dus geen geld terug gegeven op de shoptegoedbonnen).

De shoptegoedbon dient in een keer besteed te worden. Wanneer het bedrag van de aankoop niet het volledige bedrag van de shoptegoedbon dekt, vervalt de overige waarde van de shoptegoedbon. Er zal geen resterend bedrag op de shoptegoedbon blijven staan

Het is niet toegestaan om de shoptegoedbon aan derden door te verkopen of deze in te zetten voor commerciële doeleinden.

Kwantum is niet aansprakelijk en niet gehouden tot schadevergoeding voor gevallen waarin de winnaar door wettelijke beperkingen zijn prijs niet kan in ontvangst nemen.

7: Uitsluiting, wijziging of annulatie van de Wedstrijd

7.1. Deelname vereist de aanvaarding en het naleven van het Wedstrijdreglement; Kwantum heeft het recht om over te gaan tot uitsluiting van deelnemers van de Wedstrijd op grond van de volgende redenen:

 • elke omstandigheid buiten haar controle;

 • het opzettelijk verstoren van het Wedstrijdmechanisme of Wedstrijdverloop;

 • het schenden van de deelnamevoorwaarden en/of het Wedstrijdreglement;

 • elke vorm van gegevensdiefstal of het ‘hacken’ van gegevens;

 • in de situaties zoals bedoeld en daartoe voorzien in het Wedstrijdreglement;

 • het verstrekken van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige persoonsgegevens bij registratie;

 • enige andere reden die Kwantum niet in overeenstemming acht met de geest van de Wedstrijd.

 • poging tot fraude kan resulteren in de uitsluiting van deelname aan de Wedstrijd.

Kwantum behoudt zich het recht voor om controles te voeren op het naleven van het Wedstrijdreglement en van huidig artikel hiervan, meer bepaald teneinde bepaalde deelnemers te kunnen uitsluiten in geval van misbruik of poging tot fraude.

7.2. Kwantum behoudt zich het recht voor de Wedstrijd of het Wedstrijdreglement te wijzigen en/of op te schorten, alsook om de Wedstrijd of de Prijs te annuleren. Dit geldt in het bijzonder in het geval van onvoorziene omstandigheden of in geval van overmacht, waaronder maar niet beperkt tot, internetstoringen, stroomstoringen, technische defecten aan de server(s), virusaanvallen, ‘hacking’, internetpiraterij, handelingen van deelnemers, wijzigingen aan het toepasselijke rechtskader of onverwachte wettelijke beperkingen in een of meer deelnemende landen, evenals enige andere gebeurtenis die buiten de redelijke controle van Kwantum, de organisatie van de Wedstrijd, de toepassing van het Wedstrijdreglement en/of het leveren van de prijs tijdelijk of definitief onmogelijk maakt.

In het geval dat de Wedstrijd wordt geschorst of geannuleerd door Kwantum, worden de deelnemers in kennis gesteld van deze schorsing of annulering op de bovengenoemde website en via e-mail, waar mogelijk. In het geval dat Kwantum de Wedstrijdregels wijzigt, worden de gewijzigde regels aan de deelnemers per e-mail meegedeeld. De deelnemers kunnen de nieuwe Wedstrijdregels aanvaarden of zich terugtrekken van deelname aan de Wedstrijd.

Wanneer de schorsing of annulering van de Wedstrijd of de Prijs het gevolg is van handelingen van een of meerdere deelnemers, zullen de betrokken deelnemers aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, opgelopen door Kwantum ten gevolge van de schorsing of annulering, alsook voor de vorderingen van de deelnemers of derden.

In geval van opschorting of annulering kan Kwantum niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gemaakte kosten of geleden schade, direct of indirect. Kwantum is niet verplicht om een alternatieve Wedstrijd te organiseren of een alternatieve prijs aan te bieden.

8. Aansprakelijkheid

8.1. Kwantum is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die kan ontstaan gedurende de organisatie van of de deelname aan de Wedstrijd of de prijs, ongeacht de oorzaak of de gevolgen van dergelijke schade, met inbegrip van de schade veroorzaakt door:

 • de inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden door de deelnemer;

 • de inhoud en/of persoonlijke gegevens gedeeld door de deelnemer;

 • problemen met de internetverbinding, enig ander probleem in het telecommunicatienetwerk, de hardware en/of de software, problemen met ISP's, problemen veroorzaakt door virussen, technische problemen van welke aard dan ook, ‘hacking’, gerechtelijke bevelen of dwingende wetgeving;

 • niet-ontvangst van het inschrijfformulier door Kwantum in geval van overmacht, tussenkomst te kwader trouw van een derde partij, problemen met de verbinding, of eventuele problemen die zich voordoen en die buiten de invloedssfeer van Kwantum;

 • wettelijke beperkingen op de deelname aan de Wedstrijd, die de deelname kunnen beperken of verbieden;

 • wettelijke beperkingen met betrekking tot de toekenning van prijzen;

 • wijzigingen in het Wedstrijdreglement of annulering van de Wedstrijd;

 • deelname door een minderjarige.

8.2. Behalve in geval van ernstige of opzettelijke fout, kunnen noch Kwantum, noch haar personeel, noch de derden waarop Kwantum zich beroept voor de organisatie en publiciteit van de Wedstrijd, aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg zouden zijn van de organisatie van of deelname aan de Wedstrijd, de aanduiding van de winnaar(s) en/of de toewijzing en het gebruik van de prijzen. Hierin begrepen zijn elk persoonlijk letsel, elk verlies en elke schade, direct of indirect.

8.3. Kwantum is niet aansprakelijk in het geval de winnaar de levering niet aanvaardt voor welke reden dan ook, noch in het geval de winnaar Kwantum niet tijdig op de hoogte brengt van eventuele wijziging van adres. Kwantum is evenmin aansprakelijk voor de prijzen die niet aankomen ten gevolge van enige andere omstandigheden buiten haar controle.

8.4. In het geval van een fout, hetzij een productiefout, hetzij enige andere fout, waardoor de Wedstrijd in enige mate wordt beïnvloed, behoudt Kwantum zich het recht voor om de Wedstrijd te beheren alsof de fout zich niet had voorgedaan. Wanneer Kwantum het wenselijk en/of haalbaar acht, kan Kwantum beslissen om deze fout aan de deelnemers te melden en te corrigeren.

8.5. In geen geval zal Kwantum aansprakelijk zijn jegens de deelnemer voor indirecte, incidentele of enige andere schade (inclusief verlies van gebruik of gegevens of winstderving) die voortvloeit uit de deelname aan de Wedstrijd, ongeacht of dergelijke schade voortkomt uit een vordering op basis van een contract, enige vorm van garantie of risicoaansprakelijkheid, en ongeacht of Kwantum op de hoogte was van de mogelijkheid van dergelijk verlies of schade.

9. Aanvaarding Wedstrijdreglement

Door deel te nemen, worden de deelnemers geacht te hebben ingestemd met het Wedstrijdreglement en met de interpretatie van het Wedstrijdreglement overeenkomstig het toepasselijke recht.

10. Geschillenregeling

10.1 Elke klacht of geschil omtrent het huidige Wedstrijdreglement wordt gericht aan Kwantum, Belle van Zuylenstraat 10, 5032 MA Tilburg (Nederland). Neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

10.2 Bij elk eventueel geschil over de uitlegging of de interpretatie van huidig Wedstrijdreglement, verbinden de deelnemer en Kwantum zich ertoe overleg te plegen om tot een minnelijke oplossing van het geschil te komen.

10.3 Alle beslissingen van Kwantum zijn definitief en bindend in alle aangelegenheden met betrekking tot de Wedstrijd. Tegen deze beslissingen kan niet in beroep worden gegaan.

10.4 In het geval één of meer bepalingen van huidig Wedstrijdreglement ongeldig of nietig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van het Wedstrijdreglement onverkort van toepassing.

10.5 De Wedstrijd, het Wedstrijdreglement en enig ander aspect met betrekking tot de verhouding tussen de deelnemers en Kwantum worden uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving, zonder verwijzing naar de regels van internationaal privaatrecht (d.i. in het geval van conflicten zal het Nederlands recht gelden).

10.6 Indien een bepaling van het Wedstrijdreglement onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt/is, zal deze onwettigheid, ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van enige andere bepaling in het Wedstrijdreglement.